Skutki uzależnienia od komputera i Internetu

Związane z uzależnieniem od Internetu długotrwałe korzystanie z komputera powoduje szereg zagrożeń, które można podzielić na: psychiczne, fizyczne, moralne, społeczne i intelektualne (38). W sferze poznawczej osobowości dziecka media elektroniczne mogą wywołać następujące destruktywne skutki:
–bierność poznawczą
–bezkrytyczność w przyjmowaniu informacji
–luki w kształtowanym obrazie świata
–zahamowanie aktywności twórczej i wyobraźni
–zmiany w słownictwie i wymowie
–rozleniwienie intelektualne
–zaburzenia świadomości medialnej
W sferze emocjonalnej osobowości dziecka media elektroniczne mogą wywołać następujące ujemne efekty:
–strach
–zaburzenia snu
–lęki nocne
–koszmary senne
–nadpobudliwość
–egocentryczne, impulsywne reakcje uczuciowe
–nieuzasadnioną ciągłą obawę przed agresją
–odwrażliwienie emocjonalne
–stany lękowe
–znieczulenie emocjonalne
–znieczulenie poznawcze (39)
Z dolegliwości fizycznych najczęściej obserwuje się:
–zaburzenia snu, spowodowane przyzwyczajeniem do korzystania z Sieci w godzinach nocnych
–nadmierne zmęczenie wynikające z niewyspania i wpływające negatywnie na osiągnięcia szkolne i zawodowe
–osłabienie systemu odpornościowego
–problemy związane z nieregularnym odżywianiem się (brak apetytu, zaburzenia przemiany materii, wzrost poziomu cholesterolu)
–kłopoty wynikające z zaniedbania ciała i braku ćwiczeń fizycznych
–bóle pleców wynikające z siedzącego trybu życiu
–zespół cieśni nadgarstka
–bóle głowy
–zmęczenie oczu
Zdarzają się też choroby alergiczne (40).
Internet umożliwia i ułatwia dzieciom niekontrolowany dostęp do treści przesadzonych, nieprawdziwych oraz niepożądanych, takich jak pornografia, nawołujących do nienawiści, nietolerancji, związanych z przemocą, bigoterią, dezinformacją, naciąganiem, plotkarstwem i oszustwami (41). Technologia udostępnia również narzędzia dzięki, którym dzieci mogą kontaktować się z osobami zdemoralizowanymi. Programy służące do komunikacji, będąc atrakcyjnymi i prostymi w użyciu zastępują bezpośrednie relacje z innymi ludźmi pośrednimi, przyczyniając się tym samym do nieprawidłowego rozwoju społecznego młodych ludzi, do którego te pierwsze są niezbędne. Sieć pozbawia swoich użytkowników zdrowych relacji społecznych i doprowadza do zubożenia życia społecznego (42). U dzieci następuje redukcja czasu na:
–kontakty z rówieśnikami
–rodzinne rozmowy
–uczestnictwo w kulturze
–prace na rzecz domu i rodziny
–czytanie książek i czasopism
–uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych (43) Coraz intensywniejsze zagłębianie się w środowisko wirtualne odbija się negatywnie na relacjach rodzinnych, prowadzi do problemów w szkole i pracy oraz sprowadza kłopoty finansowe. Młodzież i dzieci ograniczają czas przeznaczony na zainteresowania, naukę domową, zabawy ruchowe, sport i turystykę (44). Zagrożenia intelektualne wynikają z mnogości trudnych do zweryfikowania informacji zamieszczanych w Internecie, nierzadko pochopnego ich wykorzystania, a także ze świadomego lub wynikającego z niewiedzy przywłaszczania cudzej własności intelektualnej.

Nieograniczone korzystanie z Sieci, jej nadużywanie może spowodować trans dysocjacyjny, czyli zaburzenia podobne do zmiany stanu świadomości, depersonalizacji, utraty poczucia własnej tożsamości osobowej, zastępowanej czasem inną, równoległą (45).